دسامبر 2, 2018

نکاتی طلایی برای گرم کردن دست قبل از نواختن ویولن

3.0 01 شما به عنوان یک نوازنده ویولن باید این نکته را بدانید که قبل از اینکه شروع به نواختن ویولن کنید باید فیزیک و جسم  […]
تماس با آموزشگاه ماهون 09033807888